İSLAHİYE BELEDİYESİ

                 06 / 01 / 2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI KARAR ÖZETİ

 

 

Karar No

Karar Tarihi

KARAR ÖZETİ

1

06.01.2022

Mali imkanlarımızın yetersizliği sebebiyle temin edilebilinmesi için Gaziantep İli Şahinbey İlçe Belediyesinden şartsız bağış (hibe) talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına Bağış (Hibe) ile ilgili konularda Belediye Başkanı Kemal VURAL’a yetki verilmesine, Bağış (Hibe) ‘nin tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan bağış (hibe)’nin maksadı doğrultusunda kullanılmasına, Kurumca istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:1)

2

06.01.2022

İlçemiz Değirmencik Mahallesinde talep ekinde sunulan krokide belirtilen alanlarda artan enerji ihtiyacını sağlıklı ve devamlı bir şekilde karşılanabilmesi için Elektrik şebekesinin fiziki durumu göz önünde bulundurularak zeminde ve planda yapılan incelemeler neticesinde tespit edilen ve teknik olarak belirtilen yer ile ilgili 1/1000 ölçekli plan tadilatı yapılmasına oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:2)

3

06.01.2022

İlçemiz Çay (Hacı Ali ÖZTÜRK) Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesinde yer alan Dervişpaşa Camii koruma alanı taşınmazın nazım imar planı değişikliği Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/09/2021 tarih ve 546 sayılı kararı ile onaylanarak Belediyemize gönderilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:3)

4

06.01.2022

İlçemiz Değirmencik 1/5000 ve 1/25000 Ölçekli Nazım İmar plan değişikliği Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2021 tarih ve 703 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:4)

5

06.01.2022

İlçemiz Cevdetpaşa Mahallesi 783 Ada 1 nolu parsel de kayıtlı taşınmazın kademe hattının değiştirilmesi için imar plan tadilatı yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:5)

6

06.01.2022

İlçemiz Yeni Mahalle 310 Ada 45 Nolu Parselde (Yeni Mahalle Camii yanı) yeşil alanın kaydırılması ile ilgili imar plan tadilatı yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:6)

7

06.01.2022

İlçemiz Değirmencik Mahallesi 952 Ada 5 nolu parsel, 954 Ada 6 ve 7 nolu parseller ve 653 ada 1 ve 7 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile ilgili imar plan tadilatı yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:7)

8

06.01.2022

İlçemiz Fevziçakmak Mahallesine Ekli plan örneğinde gösterilen 519,717 ve 722 Adaların arasında kalan alanın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin e) bendi, 75. Maddesinin d) bendi kapsamında Gaziantep Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisinin yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:8)

9

06.01.2022

İlçemiz Fevziçakmak Mahallesi 549 Ada 2 Nolu Parselde imar plan tadilatı yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:9)

10

06.01.2022

Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için Belediye ücret tarife cetvellerinde belirtilen ücret tarifelerine 2022 Mali yılında uygulanmak üzere %18 (on sekiz) oranında zam yapılmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin f) bendi gereği oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:10)

11

06.01.2022

Denetim Komisyonunun 5 (beş) kişiden oluşması teklif edildi. Teklif oylandı. Oylama neticesinde Denetim Komisyonunun 5 (beş) kişiden oluşmasına oy birliği ile karar verildi.

AK PARTİ Grubu adına Denetim Komisyonuna Osman ERCAN, Ali YİĞİT ve Mustafa POLAT aday gösterildi.

5393 sayılı yasanın 25. Maddesi gereği 2021 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu üyeliğine AK PARTİ grubu adına Osman ERCAN, Ali YİĞİT ve Mustafa POLAT, CHP grubu adına İbrahim ŞAHİN ve Remzi ŞAHİN’in seçilmelerine karar verildi.

 

5393 sayılı Belediye kanunun 25. maddesi gereği seçilen Denetim Komisyonuna çalışmalarda yardımcı olmak üzere 20 gün süreyle 1 Adet uzman kişi çalıştırılmasına, günlük ödenecek ücretin 5393 sayılı kanunun 25. Maddesinde belirtilen miktarda belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:11)

12

06.01.2022

İlçemiz sınırları içerisinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sonucunda ihdasen oluşan ve Belediyemiz mülkiyetine geçen taşınmazların satışı için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) bendi gereği Belediyemiz Encümenine 1 (bir) yıllığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:12)

13

06.01.2022

İlçemiz Beyler Mahallesi 698 Ada 1 Parselin doğu kısmındaki parkın batı kısmındaki terke kolu yol kısmına taşınması ile ilgili imar plan tadilatı yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:13)

İSLAHİYE BELEDİYESİ

03 / 02 / 2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI KARAR ÖZETİ

 

Karar No

Karar Tarihi

KARAR ÖZETİ

14

03.02.2022

İlçemiz Çay (Hacı Ali ÖZTÜRK) Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesinde yer alan Dervişpaşa Camii koruma alanı taşınmazın nazım imar planı değişikliği Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/09/2021 tarih ve 705 sayılı kararı ile onaylanarak Belediyemize gönderilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planın onaylanmasına 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( c ) bendi gereği oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:1)

15

03.02.2022

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.01.2022 tarih ve 48 sayılı kararla nazım imar planları onaylanan Değirmencik Mahallesinin, nazım imar planlarına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planın onaylanmasına 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( c ) bendi gereği oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:2)

16

03.02.2022

İlçemiz Cevdetpaşa Mahallesi 783 Ada 1 nolu parsel de kayıtlı taşınmazın kademe hattının değiştirilmesi için imar plan tadilatı yapılması talebinin Reddine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:3)

17

03.02.2022

İlçemiz Yeni Mahalle 310 ada 45 nolu parselde ( Yeni Mahalle Camii Yanı ) yeşil alanın kaydırılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanmasına 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( c ) bendi gereği oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:4)

18

03.02.2022

İlçemiz Değirmencik Mahallesi 952 Ada, 953 Ada, 954 Ada,955 Ada ve 956 Ada’nın tamamını kapsayacak şekilde E:1 olan mevcut emsalin E:1,75 olarak değiştirilmesi şeklinde hazırlanan öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planın onaylanmasına 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( c ) bendi gereği oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:5)

19

03.02.2022

İlçemiz Fevziçakmak Mahallesi 549 Ada 2 Nolu Parselde imar plan tadilatı yapılması talebinin tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Remzi ŞAHİN ve Zekeriya KARA’nın Red muhalif oylarına karşın, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:6)

20

03.02.2022

İlçemiz Beyler Mahallesi 698 Ada 1 Nolu parselin doğu kısmındaki parkın parselin batı kısmındaki terk edilen yol kısmına taşınması için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planın onaylanmasına 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( c ) bendi gereği oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:7)

21

03.02.2022

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 332 Ada 11 parselde yer alan taşınmazın Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planın onaylanmasına 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( c ) bendi gereği oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:8)