İSLAHİYE BELEDİYESİ

07/01/2019 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI KARAR ÖZETİ

 

Karar No

Karar Tarihi

KARAR ÖZETİ

1

07.01.2019

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin f) bendi gereği ilgililerinin isteğine bağlı olarak belediyemize ait işyerlerine ait kira bedellerine, belediyemiz gelir tarife cetvelinde belirtilen diğer ücret tarifelerine 30 Kasım 2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 503 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen 2018 yılı için yeniden değerleme oranının %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) oranında zam yapılmasına oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:1)

2

07.01.2019

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2018 tarih ve 576 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Beyler Mahallesi N37-D3 ve N37d-23b imar paftalarında 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yapılmasına oy çokluğu ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin c) bendi gereği karar verildi. (Gündem no:2)

3

07.01.2019

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2018 tarih ve 579 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Hanağzı Mahallesi N37-D443 ve N37d-18d imar paftalarında 172 parselde kayıtlı taşınmazın spor alanı ilave nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yapılmasına oy birliği ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin c) bendi gereği karar verildi. (Gündem no:3)

4

07.01.2019

Beyler Mahallesi 134 ada 7 nolu parsel Emniyet Hizmet Alanı Emsal Kodunun E:1.00 dan E:2.00 a çıkarılması talebinin İmar Komisyonuna havalesi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:4)

5

07.01.2019

İlçemiz sınırları içerisinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sonucunda ihdasen oluşan ve Belediyemiz mülkiyetine geçen taşınmazların satışı için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) bendi gereği Belediyemiz Encümenine 1 (bir) yıllığına yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:5)

6

07.01.2019

Yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde; 5393 sayılı yasanın 25. Maddesi gereği 2018 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu üyeliğine AK PARTİ grubu adına Mehmet TIRAŞ, Fatih Mehmet ŞAHİN, Seyfettin SARI, Yusuf ÇİFTÇİ ve CHP grubundan İbrahim ŞAHİN’ın seçilmelerine karar verildi.

 

Yapılan görüşme sonucunda, Denetim Komisyonunda çalışacak uzman kişinin sayısı, çalışacağı gün sayısı ve günlük ödenecek ücretin belirlenmesi talebi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye kanunun 25. maddesi gereği seçilen Denetim Komisyonuna çalışmalarda yardımcı olmak üzere 20 gün süreyle 1 Adet uzman kişi çalıştırılmasına, günlük ödenecek ücretin 5393 sayılı kanunun 25. Maddesinde belirtilen miktarda belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:6)

7

05.02.2019

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin c) bendi gereği, Beyler Mahallesi 134 ada 7 nolu parsel Emniyet Hizmet Alanı Emsal Kodunun E:1.00 dan E:2.00 a çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:1)

8

05.02.2019

Fevziçakmak Mahallesinde 30 metrelik imar yolu plan tadilat talebinin İmar Komisyonuna havalesi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:2)

9

05.02.2019

Cevdetpaşa Mahallesi 435 ve 436 adanın bulunduğu bölgede yer alan imar yolunda yapılması düşünülen imar planı değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havalesi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.  (Gündem no:3)

10

05.02.2019

İsmail ve Mustafa YILDIRIMTÜRK adlı vatandaşların İlçemiz Atatürk Mahallesi Fatih ve Kıbrıs caddesi boyunca Ticari + Konut olarak yapılaşma kararı alındığı ve kendi taşınmazları olan 179 Ada 2 nolu parsel ve 796 Ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazların olduğu alan ile ilgili yapılan imar plan değişikliğine itirazlarının İmar Komisyonuna havalesi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:4)

11

05.02.2019

İlçemiz Çamlıca Mahallesinde bulunan Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 117.507,26m2 yüzölçümlü 357 ada 9 nolu parselin güneyinden geçen Vali Muammer GÜLER caddesinin genişletilmesi ve imar planına uygun olarak askeri alandaki ihata duvarının geri çekilmesi amacıyla askeri alandaki ihata duvarının ve her türlü yapım işlerinin belediyemizce yapılması için Milli Savunma Bakanlığı ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:5)

12

05.02.2019

     Nurdağı – Hassa Kırıkhan Devlet yolu kamulaştırma koridoruna isabet eden belediyemiz adına kayıtlı Gaziantep İli İslahiye İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 1846 (İf:1890), 1726 (İf:1877), 1728 (İf:1878) ve Kırıkçalı Mahallesi 36 (İf:563) parsel nolu taşınmazlar yol koridorunda kalmaktadır.

     Fevzipaşa Mahallesi:1846 (if:1890) parsel nolu taşınmazın 7225,92m2 x 17,437TL/m2 = 126.000,00TL.

     Fevzipaşa Mahallesi:1726 (if:1877) parsel nolu taşınmazın 1537,03m2 x 19,518TL/m2 = 30.000,00TL.

     Fevzipaşa Mahallesi:1728 (if:1878) parsel nolu taşınmazın 5248,65m2 x 19,81TL/m2 = 104.000,00TL.

     Kırıkçalı Mahallesi:36 (if:563) parsel nolu taşınmazın 171,27m2 x 46,71TL/m2 = 8.000,00TL.

     Genel Toplam:268.000,00TL. bedel üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğüne 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e) fıkrası gereği satılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

13

09.04.2019

İki yıl görev yapmak üzere birinci başkan vekilliğine Fetiye ARAS ERDOĞAN, İkinci başkan vekilliğine Fayık KÜÇDEMİR’in seçilmelerine yapılan gizli oylama neticesinde karar verildi. (Gündem no:1)

14

09.04.2019

İki yıl görev yapmak üzere asil meclis katip üyeliğine Murat DURSUN, Osman ERCAN, yedek meclis katip üyeliğine Yusuf ÇİFTÇİ, Kıyasettin TEMTEK’in seçilmelerine yapılan gizli oylama neticesinde karar verildi. (Gündem no:2)

15

09.04.2019

Bir yıl görev yapmak üzere encümen üyeliğine Ali YİĞİT ve Yusuf ÇİFTÇİ’nin seçilmelerine yapılan gizli oylama neticesinde karar verildi.  (Gündem no:3)

16

09.04.2019

Ahmet ARSLAN, Mustafa POLAT, Kıyasettin TEMTEK, İbrahim ŞAHİN ve Gamze KAHRAMANLI’nın bir yıl süre ile görev yapmak üzere İmar Komisyonuna seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Halil KAYAOĞLU, İbrahim GELEBEK, Yakup KOÇ, Seyfi ZEREN ve Mustafa GELEBEK’in bir yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:4)

17

09.04.2019

5393 sayılı yasanın 18 maddesinin p) fıkrası ve 74. maddesi gereği Belediye başkanının yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapması, kardeş kent ilişkileri kurması; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler geliştirmek üzere yurt dışı gezilerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:5)

18

09.04.2019

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Çöp Toplama Aracı (13+1,5m3) ve Yol Süpürme Aracı (7m3) alımı için belediyemize şartlı yardım yapılmıştır. Belediyemizce Devlet Malzeme Ofisinden alınan MERCEDES-BENZ marka Motor No:936916C0166604 Şasi No:NMB96420112193295 Plaka No: 27 ACN 689 Çöp Toplama (13+1,5m3) aracına ve MERCEDES-BENZ marka Motor No:936916C0166588 Şasi No:NMB96420112193297 Plaka No: 27 ACN 697 Yol Süpürme (7m3) aracına 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesi gereği şartlı bağış ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanıldığından haczedilemez hükmü gereği haczedilemez kararı alınmasına oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:6)

19

09.04.2019

2018 yılı faaliyet raporunun 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin a) bendi gereği oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:7)

20

02.05.2019

5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( b ) bendi gereği Belediyemiz 2018 mali yılı kesin hesabının oy çokluğu ile kabul edilmesine karar verildi. (Gündem no:1)

21

02.05.2019

5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereği 2019 yılında Temmuz ayında Meclisin tatil edilmesine oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:2)

22

02.05.2019

5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereği meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazla kaydedilmesine oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:3)

23

02.05.2019

Fevziçakmak Mahallesinde 30 metrelik imar yolu plan tadilat talebinin yeni oluşan komisyon üyelerince görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:4)

24

02.05.2019

İlçemiz Atatürk Mahallesi Fatih ve Kıbrıs caddesi boyunca Ticari + Konut olarak yapılaşma kararı alındığı ve kendi taşınmazları olan 179 Ada 2 nolu parsel ve 796 Ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazların olduğu alan ile ilgili yapılan imar plan değişikliğine itiraz talebinin yeni oluşan komisyon üyelerince görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:5)

25

02.05.2019

Cevdetpaşa Mahallesi 435 ve 436 adanın bulunduğu bölgede yer alan imar yolunda yapılması düşünülen imar planı değişikliği talebinin yeni oluşan komisyon üyelerince görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:6)

26

02.05.2019

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2019 tarih ve 24 sayılı kararı ile onanan İlçemiz Arfalı Mahallesi N37d-18c,23b imar paftasında yol ve kavşak düzenlemesi ilave nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının İmar Komisyonuna havalesi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:7)

27

02.05.2019

İlçemiz Yeşilyurt, Boğaziçi, Sulumağara ve Altınüzüm Mahallelerinde ilave revizyon imar plan tadilatı yapılması talebi İmar Komisyonuna havalesi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:8)

28

02.05.2019

Nargile sunumu için mesafe şartına uygunluk belgesi ücret tarifesinin belirlenmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; konunun Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:9)

29

02.05.2019

Fevziçakmak Mahallesi Şehit Cevdet KESKİN Caddesi üzerinde Endüstri Meslek Lisesinin Kuzeyinde bulunan belediyemiz sosyal tesislerinden 1 Adet iş yerinin eğitim tesisi olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e) fıkrası gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununca ihale edilerek 3 yıllığına kiraya verilmesine, alınan meclis kararını uygulamak üzere 5393 sayılı kanunun 34. maddesinin g) bendi gereği Encümene yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:10)