İSLAHİYE BELEDİYESİ

                 06 / 01 / 2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI KARAR ÖZETİ

 

 

Karar No

Karar Tarihi

KARAR ÖZETİ

1

06.01.2022

Mali imkanlarımızın yetersizliği sebebiyle temin edilebilinmesi için Gaziantep İli Şahinbey İlçe Belediyesinden şartsız bağış (hibe) talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına Bağış (Hibe) ile ilgili konularda Belediye Başkanı Kemal VURAL’a yetki verilmesine, Bağış (Hibe) ‘nin tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan bağış (hibe)’nin maksadı doğrultusunda kullanılmasına, Kurumca istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:1)

2

06.01.2022

İlçemiz Değirmencik Mahallesinde talep ekinde sunulan krokide belirtilen alanlarda artan enerji ihtiyacını sağlıklı ve devamlı bir şekilde karşılanabilmesi için Elektrik şebekesinin fiziki durumu göz önünde bulundurularak zeminde ve planda yapılan incelemeler neticesinde tespit edilen ve teknik olarak belirtilen yer ile ilgili 1/1000 ölçekli plan tadilatı yapılmasına oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:2)

3

06.01.2022

İlçemiz Çay (Hacı Ali ÖZTÜRK) Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesinde yer alan Dervişpaşa Camii koruma alanı taşınmazın nazım imar planı değişikliği Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/09/2021 tarih ve 546 sayılı kararı ile onaylanarak Belediyemize gönderilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:3)

4

06.01.2022

İlçemiz Değirmencik 1/5000 ve 1/25000 Ölçekli Nazım İmar plan değişikliği Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2021 tarih ve 703 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:4)

5

06.01.2022

İlçemiz Cevdetpaşa Mahallesi 783 Ada 1 nolu parsel de kayıtlı taşınmazın kademe hattının değiştirilmesi için imar plan tadilatı yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:5)

6

06.01.2022

İlçemiz Yeni Mahalle 310 Ada 45 Nolu Parselde (Yeni Mahalle Camii yanı) yeşil alanın kaydırılması ile ilgili imar plan tadilatı yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:6)

7

06.01.2022

İlçemiz Değirmencik Mahallesi 952 Ada 5 nolu parsel, 954 Ada 6 ve 7 nolu parseller ve 653 ada 1 ve 7 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile ilgili imar plan tadilatı yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:7)

8

06.01.2022

İlçemiz Fevziçakmak Mahallesine Ekli plan örneğinde gösterilen 519,717 ve 722 Adaların arasında kalan alanın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin e) bendi, 75. Maddesinin d) bendi kapsamında Gaziantep Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisinin yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:8)

9

06.01.2022

İlçemiz Fevziçakmak Mahallesi 549 Ada 2 Nolu Parselde imar plan tadilatı yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:9)

10

06.01.2022

Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için Belediye ücret tarife cetvellerinde belirtilen ücret tarifelerine 2022 Mali yılında uygulanmak üzere %18 (on sekiz) oranında zam yapılmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin f) bendi gereği oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:10)

11

06.01.2022

Denetim Komisyonunun 5 (beş) kişiden oluşması teklif edildi. Teklif oylandı. Oylama neticesinde Denetim Komisyonunun 5 (beş) kişiden oluşmasına oy birliği ile karar verildi.

AK PARTİ Grubu adına Denetim Komisyonuna Osman ERCAN, Ali YİĞİT ve Mustafa POLAT aday gösterildi.

5393 sayılı yasanın 25. Maddesi gereği 2021 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu üyeliğine AK PARTİ grubu adına Osman ERCAN, Ali YİĞİT ve Mustafa POLAT, CHP grubu adına İbrahim ŞAHİN ve Remzi ŞAHİN’in seçilmelerine karar verildi.

 

5393 sayılı Belediye kanunun 25. maddesi gereği seçilen Denetim Komisyonuna çalışmalarda yardımcı olmak üzere 20 gün süreyle 1 Adet uzman kişi çalıştırılmasına, günlük ödenecek ücretin 5393 sayılı kanunun 25. Maddesinde belirtilen miktarda belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:11)

12

06.01.2022

İlçemiz sınırları içerisinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sonucunda ihdasen oluşan ve Belediyemiz mülkiyetine geçen taşınmazların satışı için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) bendi gereği Belediyemiz Encümenine 1 (bir) yıllığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:12)

13

06.01.2022

İlçemiz Beyler Mahallesi 698 Ada 1 Parselin doğu kısmındaki parkın batı kısmındaki terke kolu yol kısmına taşınması ile ilgili imar plan tadilatı yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:13)

İSLAHİYE BELEDİYESİ

03 / 02 / 2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI KARAR ÖZETİ

 

Karar No

Karar Tarihi

KARAR ÖZETİ

14

03.02.2022

İlçemiz Çay (Hacı Ali ÖZTÜRK) Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesinde yer alan Dervişpaşa Camii koruma alanı taşınmazın nazım imar planı değişikliği Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/09/2021 tarih ve 705 sayılı kararı ile onaylanarak Belediyemize gönderilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planın onaylanmasına 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( c ) bendi gereği oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:1)

15

03.02.2022

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.01.2022 tarih ve 48 sayılı kararla nazım imar planları onaylanan Değirmencik Mahallesinin, nazım imar planlarına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planın onaylanmasına 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( c ) bendi gereği oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:2)

16

03.02.2022

İlçemiz Cevdetpaşa Mahallesi 783 Ada 1 nolu parsel de kayıtlı taşınmazın kademe hattının değiştirilmesi için imar plan tadilatı yapılması talebinin Reddine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:3)

17

03.02.2022

İlçemiz Yeni Mahalle 310 ada 45 nolu parselde ( Yeni Mahalle Camii Yanı ) yeşil alanın kaydırılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanmasına 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( c ) bendi gereği oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:4)

18

03.02.2022

İlçemiz Değirmencik Mahallesi 952 Ada, 953 Ada, 954 Ada,955 Ada ve 956 Ada’nın tamamını kapsayacak şekilde E:1 olan mevcut emsalin E:1,75 olarak değiştirilmesi şeklinde hazırlanan öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planın onaylanmasına 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( c ) bendi gereği oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:5)

19

03.02.2022

İlçemiz Fevziçakmak Mahallesi 549 Ada 2 Nolu Parselde imar plan tadilatı yapılması talebinin tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Remzi ŞAHİN ve Zekeriya KARA’nın Red muhalif oylarına karşın, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:6)

20

03.02.2022

İlçemiz Beyler Mahallesi 698 Ada 1 Nolu parselin doğu kısmındaki parkın parselin batı kısmındaki terk edilen yol kısmına taşınması için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planın onaylanmasına 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( c ) bendi gereği oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:7)

21

03.02.2022

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 332 Ada 11 parselde yer alan taşınmazın Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planın onaylanmasına 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( c ) bendi gereği oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:8)

İSLAHİYE BELEDİYESİ

03 / 03 / 2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI KARAR ÖZETİ

 

Karar No

Karar Tarihi

KARAR ÖZETİ

22

03.03.2022

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun “(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.” maddesine istinaden, Belediyemizce 67.500 Adet Zeytin Fidanı Alımı yapılmasına ve bu fidanların İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle mağdur olan çiftçilerimize ve tarımla uğraşan çiftçilerimizi desteklemek amacıyla kar maksadı güdülmeden 1 adeti 4,00TL den satılmasına oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:1)

23

03.03.2022

İslahiye Belediyesi’ne ait olan İSABEL Enerji Hizmet İnşaat Taahhüt Tarım Hafriyat Nak. San. Tic. Ltd. Şti. adına2 Adet araç alınmasına oy birliği ile karar verildi.. (Gündem no:2)

24

03.03.2022

2021 Mali yılı bütçesi için; kurumsal bütçe kodu, bütçe adı ve tutarı belirtilen kalemlere Ek Bütçe yapılmasına, 2021 yılı bütçesinde Kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılmasına 5393 sayılı kanunun 18.m maddesinin b) fıkrası gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereği oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:3)

25

03.03.2022

Belediyemizin tasarrufu altında bulunan OPET ve Göz Parklarında İlçemizin ürünlerini tanıtımını yapmak ve ürünleri geliştirmek amacıyla Mutfak Sanatları Merkezi yapılmasına oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:4)

26

03.03.2022

İlçemiz Fevziçakmak Mahallesi 549 Ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik talebinin Reddine oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:5)

 

İSLAHİYE BELEDİYESİ

05 / 04 / 2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI KARAR ÖZETİ

 

Karar No

Karar Tarihi

KARAR ÖZETİ

27

05.04.2022

İlçemizde başıboş gezen sokak hayvanlarının bakım, tedavisi ve hayvan barınağına taşınmasında kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde atıl durumda bulunan ambulans özelliğini yitirmiş araçlardan 1 (bir) tane 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin g) bendi gereği hibe olarak kabul edilmesine ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Kemal VURAL’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:1)

28

05.04.2022

Belediyemiz bünyesinde bulunan ve kamu yararına hizmetlerde fiilen kullanılan ek listede cinsi ve plakası belirtilen araçlar için 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesi gereği kamu yararına tahsis ve haczedilemez kararı alınmasına oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:2)

29

05.04.2022

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33’üncü maddesine istinaden yapılan gizli oylama sonucuna göre Fetiye ARAS ERDOĞAN ve Murat DURSUN bir (1) yıl görev yapmak üzere belediye encümen üyesi olarak seçilmişlerdir. (Gündem no:3)

30

05.04.2022

İmar Komisyonuna; Fayık KÜÇDEMİR, Yakup KOÇ, Kiyasettin TEMTEK, Seyfi ZEREN ve Arif YILMAZ’ın bir yıl süre ile görev yapmak üzere İmar Komisyonuna seçilmelerine yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

 

Plan ve Bütçe Komisyonuna; Ahmet ARSLAN, İbrahim GELEBEK, Osman ERCAN, Zekeriya KARA ve Haşim ÇİFTÇİ’nin bir yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmelerine yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:4)

31

05.04.2022

İslahiye Belediyesi 2021 yılı Faaliyet Raporunun yeterli görüldüğüne 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin a) bendi gereği oy çokluğu ile karar verilmiştir. (Gündem no:5)

32

05.04.2022

İlçemiz Bayraktepe Mahallemiz sınırları içerisinde bulunan Bayraktepe Gölet’i suyunun tarımsal sulamada kullanımı için metreküp (m3) 2022 yılı kullanım ücret tarifesinin belirlenmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Tarımsal sulama ücret tarifesinin belirlenmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:7)

33

05.04.2022

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun “(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.” maddesine istinaden, Yoğun talep nedeniyle Belediyemiz Meclisinin 03.03.2022 gün ve 2022/22 sayılı kararına ilave 35.000 adet Zeytin Fidanı Alımı yapılmasına ve bu fidanların İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle mağdur olan çiftçilerimize ve tarımla uğraşan çiftçilerimizi desteklemek amacıyla kar maksadı güdülmeden 1 adeti 4,00TL den satılmasına oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:8)

İSLAHİYE BELEDİYESİ

05 / 05 / 2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI KARAR ÖZETİ

 

Karar No

Karar Tarihi

KARAR ÖZETİ

34

05.05.2022

İlçemiz Bayraktepe Mahallemiz sınırları içerisinde bulunan Bayraktepe Gölet’i suyunun tarımsal sulamada kullanımı için, 2464 Sayılı Belediye Gelir Kanununun 97’nci maddesi gereğince 2022 yılı kullanım ücret tarifesinin metreküpü (m3) 0,20Krş. (yirmi Kuruş) olarak belirlenmesine 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( f ) bendi gereği oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:1)

35

05.05.2022

2021 Mali Yılı Kesin Hesabı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, CHP Grubu Meclis Üyesi İbrahim ŞAHİN, Gamze KAHRAMANLI, Seyfi ZEREN, Zekeriya KARA, Haşim ÇİFTÇİ ve Arif YILMAZ’ın (Red) muhalif oyuna karşın, 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( b ) bendi gereği Belediyemiz 2021 mali yılı kesin hesabının oy çokluğu ile kabul edilmesine karar verildi. (Gündem no:2)

36

05.05.2022

İlçemiz Çay (Hacı Ali ÖZTÜRK) Mahallesi 307 Ada 8 nolu Parsel imar plan tadilat talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:3)

37

05.05.2022

5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin n) bendi gereği İlçemiz Kozdere Mahallesinde tapunun 9 Ada 1 nolu Parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılan taziye evine “İbrahim ve Gönül BALKESEN” isminin verilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:4)

38

05.05.2022

İlçemiz Bayraktepe ve Güneş Gölet’i sulama tesisi sahası içerisinde su sayacına yapılan müdahale sonucu su sarfiyatının belirlenememesi veya su sayacı olmadan sulama yapılması durumunda uygulanacak cezai miktarlarının belirlenmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Tarımsal sulama ücret tarifesinin belirlenmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:5)

İSLAHİYE BELEDİYESİ

02 / 06 / 2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI KARAR ÖZETİ

 

Karar No

Karar Tarihi

KARAR ÖZETİ

39

02.06.2022

İlçemiz Bayraktepe ve Güneş Gölet’i sulama tesisi sahası içerisinde su sayacına yapılan müdahale sonucu su sarfiyatının belirlenememesi veya su sayacı olmadan sulama yapılması durumunda uygulanacak cezai miktarlarının Plan ve Bütçe Komisyon Raporuyla belirlenen idari para cezaların kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:1)

40

02.06.2022

İlçemiz Çay (Hacı Ali ÖZTÜRK) Mahallesi 307 Ada 8 nolu Parselde kayıtlı taşınmazlar ile ilgili imar plan tadilatı talebinin RED’dine oy birliği ile karar verildi.. (Gündem no:2)

41

02.06.2022

İslahiye Organize Sanayi alanında kalan, mülkiyeti özel şahıslara ait, tapunun Fevzipaşa Mahallesi 1938 parsel ( 46.097,77 m2 ), Beyler Mahallesi 120 Ada 447 parsel ( 72.494,76 m2 ) ve 120 Ada 432 parsellerin ( 4.503,52 m2 ) İslahiye Organize Sanayi adına Kamulaştırılması, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 5’inci, Uygulama Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin ise 6’ncı maddelerine istinaden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 29/04/2022 tarih ve 3608002 sayılı OLUR’u ile uygun görülmüştür.    

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinin 12/05/2022 tarih ve 2022/3 sayılı kararıyla, İlave alan içinde bulunan özel mülkiyetteki parsellerin kamulaştırılma işlemlerinin İslahiye Belediyesi tarafından yapılması kararlaştırılmış, Kamulaştırma bedelinin ise OSB tarafından ödenmesine karar verilmiştir. Bu karara istinaden 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak olan kamulaştırma işlemleri için İlçe Belediye Başkanı'na protokol imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:3)

42

02.06.2022

İslahiye Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı çıkışı ile deşarj alanına bağlantı yolu yapılması için; 12.02.2022 tarih ve 2022/ 03 sayılı İslahiye Organize Sanayi Bölgesi Olağanüstü müteşebbis heyeti kararının 5. maddesinde İslahiye Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı çıkışı ile deşarj alanına bağlantı yolu yapılması, alt yapı işlerinin yeniden yaptırılması için İslahiye Belediyesi / Belediye Şirketi ile akaryakıtın İslahiye Organize Sanayi Başkanlığı tarafından karşılanarak, protokol yapılarak yaptırılmasına karar verilmiştir. Bu karara istinaden Belediyemiz tarafından işlemlerin başlatılması, Söz konu protokol' ün yerine getirilmesi ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına protokol imzalama yetkisinin verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:4)

43

02.06.2022

İlçemiz Çamlık Mahallesi mülkiyeti Maliye hazinesine ait olan 347 ada 1 parselde bulunan eski Emniyet Müdürlüğü binası boş durumdadır. Yerine yeni Polis İrtibat Noktası ve üzeri 1 adet lojman ile ilgili 120 m2 lik bina yapılması işi ve 347 ada 1 parselden takribi 131 m2 lik kısmın park alanına dahil dilmesi işlemleri ile ilgili olarak protokol’ ün yerine getirilmesi, işlemlerin yürütülmesi ve inşaatın yapımı için Belediye Başkanına protokol imzalama yetkisinin verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:5)

44

02.06.2022

Gaziantep Bulvarı ve İstasyon Caddesinde yapılması planlanan Bisiklet Yollarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi ile ilgili imar planında revizyonu yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:6)

45

02.06.2022

İlçemiz Çamlık Mahallesinde bulunan, Gaziantep Bulvarı ve İstasyon Caddesinde yapılması planlanan, bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu projesinin yapımı ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İLBANK A.Ş. arasında imzalanan protokol çerçevesinde hibe desteği almak ve ulaşım amaçlı bisiklet yollarının uygulama imar planına işleneceğine, gerekli imar revizyonunun yapılacağının taahhüt edilmesine ve hibe ile ilgili işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:7)

46

02.06.2022

İlçemiz Fevziçakmak Mahallesi N37-D3 ve N37d-23c imar paftalarında Sağlık Tesisi ( Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ) 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2022 tarih ve 101 sayılı kararı ile onaylanarak Belediyemize gönderilen Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:8)

İSLAHİYE BELEDİYESİ

05 / 07 / 2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI KARAR ÖZETİ

 

Karar No

Karar Tarihi

KARAR ÖZETİ

47

05.07.2022

İlçemiz Çamlık Mahallesinde bulunan, Gaziantep Bulvarı ve İstasyon Caddesinde yapılması planlanan Bisiklet yollarının 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planının 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( c ) bendi gereği kabulüne oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:1)

48

05.07.2022

İlçemiz Fevziçakmak Mahallesi N37-D3 ve N37d-23c imar paftalarında Sağlık Tesisi (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ) 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2022 tarih ve 101 sayılı kararı ile onaylanarak Belediyemize gönderilen Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yapılmasına, 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( c ) bendi gereği kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:2)

49

05.07.2022

İlçemiz Fevziçakmak Mahallesi 608 ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazın Eğitim Tesis Alanı olarak kullanılmak üzere hazineye ait başka bir taşınmaz ile trampa edilmesi talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:3)

50

05.07.2022

Fevzipaşa Mahallesi 424 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılacak olan sosyal tesise “Süreyya-Mehmet DURMUŞ” isminin verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin n) bendi gereği oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:4)

51

05.07.2022

Sulumağara Mahallesinde tescil harici kayıtlı taşınmaz üzerine yapılacak olan sosyal tesisin yapılmasına ve Sosyal tesisisin yapılmasını üstelenecek çıkması halinde isim hakkının verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin n) bendi gereği oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:5)

52

05.07.2022

Güneş Göleti ve Sulamasının işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunun belediyemizce devir alınmasına ve devir işlemleri için Belediye Başkanı Kemal VURAL’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:6)

53

05.07.2022

Gaziantep Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İlçemiz Yeni Mahalle 320 Ada 8 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine 32 derslikli Anadolu Lisesi yapılmak üzere imar plan tadilatı yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:7)

İSLAHİYE BELEDİYESİ

04 / 08 / 2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI KARAR ÖZETİ

 

Karar No

Karar Tarihi

KARAR ÖZETİ

54

04.08.2022

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin m) bendi gereği, İslahiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren atık toplayıcılarına ilişkin olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 28/03/2022 tarihli ve 2022/6 sayılı Genelgesine istinaden hazırlanan ekteki “Atık Toplayıcıları Yönetmeliği” nin aynen kabulüne meclise katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi. (Gündem no:1)

55

04.08.2022

İlçemiz Fevziçakmak Mahallesi 608 ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazın Çamlık Mahallesi 355 Ada 10 nolu parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli taşınmaz ile piyasa fiyatlarının araştırılarak trampa yapılmasına 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin e ) bendi gereği kabulüne oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:2)

56

04.08.2022

İlçemiz Yeni Mahalle 320 Ada 8 parselde bulunan OPET Anadolu Lisesinin bulunduğu alanda mevcut imar planının, revize edilerek mevcut olan alanlarının yerleşime uygun hale getirilmesi ile ilgili olarak hazırlanan nazım ve uygulama imar planının 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( c ) bendi gereği kabulüne oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:3)

57

04.08.2022

İslahiye Devlet Hastanesinde hizmet vermekte olan 5 (beş) diş ünitenin vatandaş taleplerine yetersiz kalması sebebi ile ilçemizde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi planlanması yapılmış, İslahiye İlçe Belediye Başkanlığı yerleşkesi içerisinde bulunan ''Eski Belediye Hizmet Binasının'' Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine dönüştürülmesi için gerekli tüm bakım ve onarım çalışmalarının Başkanlığımızca karşılanmak üzere Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve İslahiye Belediye Başkanlığı arasında imzalanacak protokol kapsamında Eski Belediye Hizmet binasının Ağız ve Diş Sağlığı merkezi olarak hizmet vermek üzere yeni ağız ve diş sağlığı merkezi yapılana kadar 10 (on) yıl süre ile Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne devrine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin e) bendi ve 75. Maddesinin d) bendi gereği oy birliği ile karar verildi.. (Gündem no:4)

58

04.08.2022

Mülkiyeti belediyemize ait olan Fevziçakmak Mahallesi Şehit Polis Memuru Cevdet KESKİN Caddesi No:22A adresindeki taşınmazımızı Eğitim Kurumu olarak 5 (beş) yıl süre ile Enes YETİM (4*******960)’e kiralanmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin e) bendi gereği oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:5)

59

04.08.2022

İlçemiz Kırıkçalı Mahallesi 109 Ada 1 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın imar durumunda belirtilen Yençok 9,50m yüksekliğinin emsal alanının değişmemesi şartıyla Yençok 12,50m olarak imar planı tadilat talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:6)